นายวิชิต  บุญเฉลียว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา
ต.หนองไผ่  อ.เมืองศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

คำขวัญโรงเรียน
“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสถาบัน สร้างสรรค์สังคม นิยมไทย”
ปรัชญา
“ความรู้ ดุจดวงประทีป”

เอกลักษณ์
“การออมทรัพย์”

อัตลักษณ์
“ปฏิบัติธรรมนำชีวิต”


โทรศัพท์ 045-660102