ประวัติโรงเรียน
        ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2481 โดย พอ.พระศรีราชสงคราม ข้าหลวงประจำจังหวัดศรีสะเกษ และ นายสง่า  สุขรัตน์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นผู้จัดตั้ง
   โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลหญ้าปล้อง 4 (วัดบ้านหอย)  แต่งตั้งให้ นายภู ชัยชาญ  ตำแหน่งครูใหญ่  อาศัยศาลาวัดเป็นอาคารเรียน               
   จัดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียม-ชั้น ป.4
    - ปี พ.ศ.2519      ย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดมาตั้งอยู่บนพื้นที่ปัจจุบัน และสร้างหลังใหม่เป็นแบบอาคาร ศก.01
    - ปี พ.ศ.2526      สร้างอาคารเรียนแบบ ศก.04ก/25  สร้างโรงฝึกงานแบบ ศก.23  และสร้างส้วมแบบ สปช.601/26  จำนวน 4 ที่
    - 8 มีนาคม 2538  เปลี่ยนชื่อ โรงเรียนบ้านหอย  เป็น โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา
    - ปัจจุบัน มีนายวิชิต  บุญเฉลียว ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ทำการสอนตั้งแต่ ระดับปฐมวัย-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้าราชการครู จำนวน 6 คน ช่างไม้ 1 คน            
   นักเรียน  89 คน
โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา
ต.หนองไผ่  อ.เมืองศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1